Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 37All time: 245498

Erby-české-šlechty-Voříkovský-z-Kundratic

Staropražská patricijská a později česká šlechtická rodina, původem u obce Oříkov (v 16. století se užíval název Voříkov), dnes ležící v okrese Příbram.

Český šlechtický stav spolu s erbem a predikátem "z Kundratic" na základě majestátu císaře Rudolfa II. ze dne 27. července 1604 daného v Praze pro staroměstské měšťany Josefa Marka (v letech 1602-16 byl Josef Marek sezením na tvrzi a panství Kunratice, dnes Praha 4. Zde se nabízí doměnka, že Josef Marek si vyžádal predikát podle svého majetku.) a Václava Kundráta a novoměstského měšťana Jana Alta (Saalbuch 12b, fol. 963´-964´, Michal Fiala, Tři studie k české renesační heraldice, Heraldická ročenka 1994, s. 23)

Erb (1604): Štít černo-stříbrně šikmo dělený se lvem zlato-modře šikmo děleným, který v pravé přední tlapě drží tři pšeničné tlapy a v levé přední tlapě železnou radlici. Klenotem, na korunované kolčí přilbě s černo-zlatými a modro-stříbrnými přikrývadly, jsou rozevřená orlí křídla, pravé stříbrno-modře dělené a levé zlato-černě dělené. Mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Český vladycký stav spolu s erbem a predikátem "z Kundratic" na základě majestátu císaře Leopolda I. ze dne 22. června 1659 pro bratry Danyela a Václava Karla Voříkovské. 

Erb (1659): Štít zlato-modře polcený. V pravém poli černý korunovaný jednohlavý orel, v levém poli stříbrná rozstřílená hradební zeď se čtyřmi stínkami a z ní rostoucí zlatý dvouocasý lev držící v pravé tlapě stříbrnou kouli, levou tlapou se opírá o zeď. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly, jsou složená orlí křídla, přední zlato-černě kosmo dělené a zadní červeno-stříbrně kosmo dělené. Mezi křídly vyniká obrněné předloktí svírající v dlani meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí.

 

Český starožitný rytířský stav spolu s polepšením erbu na základě majestátu císaře Karla VI. daného v Laxenburgu dne 18. února 1683 pro Karla Nikanora Voříkov-ského z Kundratic (DZ-V 554, fol. Q 17´, zápis 1683,vymalováno 1684)

 

Erb (1683): Štít čtvrcený. 1.-4. pole zlaté, černý korunovaný jednohlavý orel se zlatou zbrojí hledící do středu štítu, 2. pole modré, v patě štítu hradební zeď porušená střelbou s puklinami o třech stínkách se třemi střílnami a za ní vyrůstá zlatý dvouocasý lev držící v pravé tlapě železnou kouli, 3. pole černo-stříbrně šikmo dělené s dvouocasým lvem hledícím do středu štítu zlato-modře šikmo děleným držícím v pravé tlapě železnou radlici a v levé tlapě tři zlaté klasy. Klenoty dva na korunovaných turnajských přilbách. 1. přikrývadla červeno-stříbrná, rostoucí zlatý dvouocasý lev držící klasy a radlici. 2. přikývadla černo-zlatá, složená orlí křídla zadní červeno-stříbrně kosmo dělené, přední černo-zlatě kosmo dělené, mezi nimi obrněné rameno lehce v lokti prohnuté držící v dlani meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí.

Český starožitný rytířský stav spolu s polepšením erbu na základě majestátu císaře Karla VI. daného v Laxenburgu dne 27. května 1730 pro Daniela Františka Voříkov-ského z Kundratic

Erb (1730): Štít stejný jako roku 1683. Pouze hradba je v popisu charakteri-zována jako stříbrná pata pole (v miniatuře má však podobu zdi s naznačeným cimbuřím a puklinami) a druhý klenot má přední křídlo červeno-stříbrně kosmo dělené a zadní zlato-černě kosmo dělené. 

 

Studium archivních materiálů prokázalo, že tradiční představy starších genealogů o společném původu rodin nosících predikát "z Kundraticz" jsou zcela neopod-statněné. Dnes je známo nejméně sedm různých rodin, které užívaly za svůj přídomek jméno jedné z mnoha vesnic tohoto jména v Čechách a na Moravě. Zároveň je jednoznačně prokázáno, že rodina Voříkovských z Kundatic s nimi není v žádné genealogické souvislosti.

Jak již název vypovídá, tato rodina pochází z obce Woržikov (Oříkov) v bývalém Vltavském kraji, dnes v okrese Příbram. Zakladatelem rodu byl Pavel Bosák, pod-daný ve vsi Voříkově, který měl nejméně dva syny.

Mladší Jan zv. "od červeného jelena" nebo Jelen Bosák byl roku 1549 propuštěn z poddanství a v následujícím roce získal městská práva na Starém Městě pražském. Jeho starším bratrem byl Václav zv. "Woržikowský", který se vyučil sladovníkem, usadil se v Praze, kde později, již jako bohatý sládek, získal na Starém Městě roku 1546 městské právo.

Podle různých domů, které postupně na Starém Městě pražském získal, byl Václav v různých dokumentech nazýván "od Háje", "z Valentovic domu" nebo "Oštěp". Václav získal 29. září 1546 městská práva, která jeho potomci drželi až do 18. století. Jako novopečený movitý staroměstský měšťan se roku 1546 oženil s Annou zv. "od Háje", se kterou měl celkem čtyři děti, zemřel v Praze 17. července 1582. 

 

Rodokmen 1.

Pavel Bosák, podaný ze vsi Voříkov

1. Václav Voříkovský, ?  +17. července 1582 Praha, 23. 5. 1546 přijat za měšťana Starého Města pražského, nákladník piva vaření, oo 12. 11. 1546, Anna "od Háje" +?, dcera Tomáše zv. "od Háje"

1.1 Marie Anna Voříkovská, oo Mikuláš Slatinský

1.2 Marta Voříkovská, oo Pavel Horský z Grünfeldu, staroměstský erbovní měšťan,

1.3 Kateřina Voříkovská,

1.4 Šimon Voříkovský zv. "Oštěp" - rodokmen 2.

1.5 Jan Voříkovský, staroměstský měšťan a tesař, oo Anna z Kaprštejna, dcera mydláře Pavla Kapra z Kaprštejna, bez potomků.

2. Jan Voříkovský, ?  +před 6. květnem 1573 Praha, zv. "od červeného jelena", 1550 přijat za měšťana Starého Města pražského, oo Marta !od Háje", dcera Petra zv. "od Háje", bez potomků, 

 

Šimon Voříkovský zv. "Oštěp" byl jediný syn, který po sobě zanechal potomky. Byl staroměstský měšťan a nákladník, 1584 úředník špitálu sv. Pavla, v letech 1588-1600 byl úředník záduší u sv. Mikuláše, roku 1590 úředník šestipanského úřadu, od roku 1608 zasedal v tzv. desetipanském úřadě a roku 1612 se stal staroměstským radním. Byl celkem třikrát ženat a zanechal po sobě tři děti, dva syny z prvního manželství a dceru z druhého. Zemřel v dubnu 1618.

 

Rodokmen 2.

Šimon Voříkovský zv. "Oštěp", po r. 1546  + duben 1618, I. oo Alžběta N., vdova po Karlu Unšempetrovi, II. oo Marie Anna Roučková, +16. července 1608 Praha, vdova po staroměstském měšťanovi Pavlu Fisselovi (Fischelovi) z Paumberka - bez potomků, III. oo 7. 9. 1610 Praha, Barbora Hennová, +po roce 1627, bez potomků.

I. oo

1. Václav Voříkovský z Kundratic, rodokmen 3.

2. Šebestián Voříkovský, ?  +1624 Praha, neženat,

II.oo

3. Kateřina Voříkovská, oo 1. 5. 1619 Praha, Václav Bělský.

 

Václav Voříkovský z Kundratic byl stejně jako jeho otec i děd zván "Oštěp". Rovněž byl staroměstským měšťanem, nákladníkem a radním. Roku 1607 se stal kance-listou české komory.

Pravděpodobně, někdy mezi 7.-15. květnem 1620 byl přijat k erbu (erbovní strý-covství) některým příjemcem nobilitace ze dne 27. července 1604. Tento poměrně běžný akt ve své době, byl údajně potvrzen králem Friedrichem Falckým.

Jak známo, politická konstelace se naklonila k císaři Ferdinandu II. a proto bylo pro Václava Voříkovského velkým problémem své přijetí k erbu včetně predikátu rodů "z Kundratic" prosadit. Po Bílé hoře byl Václav, ač katolík, potrestán značně vysokou peněžitou pokutou 1750 kop míšeňských, kterou však ještě roku 1628 císařské pokladně dlužil (Tomáš V. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, část druhá, Praha 1883, s. 965).

Pravděpodobně účinná lítost, katolické vyznání a přímluva vlivných přátel způsobily, že Václav Voříkovský kritické období prožil vcelku bez větších pohrom a nakonec se stal úředníkem české komory a roku 1628 byl zvolen staroměstským radním, v letech 1634-35 zastával funkci staroměstského primátora a v letech 1635-37 byl královským rychtářem.

Václav byl celkem dvakrát ženat, poprvé s Johankou Švíkovou z Lukonos, po níž zdědil dům č. 90 ve Svatomikulášské čtvrti. 10. listopadu 1627 prodal Jiřímu Fuch-sovi, staršímu pořádku nákladnického, dům č.p. 910 zv. U voštípu za 850 kop gr. českých, který získal od svého bratra Daniela jako dědictví po svém otci Šimonovi Voříkovském (9.12.1619).

Podruhé se oženil s Ludmilou, vdovou po staroměstském měšťanovi Janu Fisselovi z Paumberka. Václav Voříkovský byl jistě úspěšným odnikatelem, neboť ani tak nedobrá politická a hospodářská situace za tzv. Třicetileté války mu nezabránila v koncentraci a posílení rodové hmotné základny.

Již od roku 1617 vlastnil dům č.p. 617 "U Peruckých", který koupil za 1250 kop čes-kých a mimo jiné se mu podařilo pro svou rodinu zachránit většinu původně kon-fiskovaného jmění svých příbuzných (Švíků z Lukonos, dům č. 647 zv. U Švíků, který byl odhadnut na 4055 kop míš.), kteří byli nuceni emigrovat. Během bojů s okupač-ními saskými vojsky a během saského a švédského vpádu prokázal mimořádnou osobní odvahu. Václav Voříkovský zemřel 3. října 1642 v Praze. 

 

Rodokmen 3.

Václav Voříkovský z Kundratic, 1583 Praha  +3. října 1641 Praha, I.oo 27. 2. 1607 Praha, Johanka Švíková z Lukonos, +25. srpna 1613 Praha, II.oo 1618, Ludmila Menšíková, +1. března 1626 Praha, vdova po staroměstském měšťanovi Janu Fisselovi z Paumberka, bez potomků.

1. Daniel Voříkovský z Kundratic, rodokmen 4.

2. Václav Karel Voříkovský z Kundratic, staroměstský měšťan, nákladník, radní a představitel dozoru nad porybnými, (spolu se starším bratrem byl 22. června 1659 povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem "z Kundratic" a byl mu udělen nový erb), +21. 7. 1665 Praha, oo Ludmila Polyxena Beníková z Petersdorfu,

2.1 Johanna Polyxena Voříkovská z Kundratic, 22. února 1643  +?, I.oo 1672, Daniel Jaroměřský z Strombergu, +29. listopadu 1676, staroměstský měšťan a radní, II.oo 31. 5. 1677, Jan Brikcí Strnisko ze Lvové Brány

2.2 Ludmila Benigna Voříkovská z Kundratic, 7. července 1644  +?

2.3 Daniel František Voříkovský z Kundratic, 20. prosince 1646  + , koncipista v místodržitelské kanceláři, deklamátor a od roku 1681 písař menších desk zemských, 18. února 1683 povýšen do rytířského starožitného stavu spolu s polepšením erbu, oo 6. 6. 1878, Anna Marie Františka Itter von Adelsfingen, +květen 1696, bez potomků.

 

Daniel Voříkovský z Kundratic.

Daniel Voříkovský z Kundratic byl staroměstský měšťan, nákladník a radní. Za švéd-ského obléhání se účastnil obranných bojů, což bylo zmíněno i v majestátu císaře Ferdinanda III. ze dne 20. dubna 1649 (Bratislava, Prešpurk), kterým ocenil statečný odpor staroměstských měšťanů a obci polepšil znak, povýšil celý staroměstský úřad do šlechtického stavu a udělil městu další privilegia.

Nicméně, přestože byl Daniel Voříkovský zahrnut do zmíněného privilegia, byl spo-lečně se svým mladším bratrem Václavem Karlem povýšeni do českého vladyckého stavu s predikátem "z Kundratic" roku 1659 a byl jim udělen nový erb.

Daniel zemřel v Praze jako rada při úřadu nejvyššího purkrabí 2. dubna 1672. 23. srpna 1651 koupil za 3000 zlatých od svého bratra Václava Karla Voříkovského dům zv. U Človíčků (dnes je znám také pod názvem U Bindrů a vynikající staropražskou vinárnou), č.p. 479, který byl dědictvím po otci Václavovi.

Dům byl původně konfiskován emigrantu Janu Švíkovi z Lukonos a na Václava st. Voříkovského přešel na základě smlouvy o pozůstalosti po Anně Švíkové, matce Jana Švíka a tchýni Václava st. Voříkovského. Byl ženat s Bohunou Gersberowskou von Oliuenberg (Jezberovskou z Olivé Hory) s níž měl početnou rodinu.

 

Rodokmen 4.

Daniel Voříkovský z Kundratic, +2. dubna 1672, oo 1636, Bohunka Gersberowska von Oliuenberg (Jezberovská z Olivé Hory),

1. Bohunka Voříkovská z Kundratic, 23. září 1637  +18. července 1669 Německý (Havlíčkův) Brod, oo 18. 11. 1657 Praha, Johann Hieronymus Jindřich rytíř z Löwen-felsu, pán na Horní a Dolní Krupé a královský rychtář v Německém (Havlíčkově) Brodě,

2. Václav Bohuslav Voříkovský z Kundratic, rodokmen 5.

3. Johanna Josefa Voříkovská z Kundratic, 17. února 1640  +?, oo 14. 11. 1676 Praha, Václav František Vyšín z Klarenburgu, staroměstský měšťan a radní,

4. Veronika Rosina Voříkovská z Kundratic, 25. srpna 1642  +?, oo Jan Jiří Mazánek z Guldenfeldu, staroměstský měšťan a rada purkrabského soudu,

5. Barbora Terezie Voříkovská z Kundratic, 9. prosince 1644  +30. srpna 1705 Praha, I.oo 9. 11. 1672, Jan Severin Vilém Dirix z Bruku a Rottenbergu, +2. června 1684 Praha, staroměstský primátor,

6. Alžběta Terezie Voříkovská z Kundratic, 3. listopadu 1649  +13. srpna 1676 Praha, oo 9. 9. 1672, Jan Oktavián Miseroni z Lisonu, královský rada a sekretář české dvorské komory,

7. Adam Karel Voříkovský z Kundratic, 20. prosince 1651  +10. července 1700 Praha, bakalář filozofie, staroměstský měšťan, perkmistr hor viničných a rada purkrabského soudu, I.oo 14. 2. 1680 Alžběta Ludmila Wenzeliová z Bochova, +11. listopadu 1680, bez potomků, II.oo Alžběta Polyxena Veronika Glicks von Glicksfeld, 1647  +6. prosince 1727 Praha,

7.1 Marie  Zuzana Josefa Polyxena Voříkovská z Kundratic, 2. srpna 1683 Praha  +11. června 1744 Wien, dvorní dáma císařovny Amálie,

7.2 František Josef Voříkovský z Kundratic, 13. ledna 1685 Praha  +21. února 1767 Praha, úředník správy pražského mostu, neženat,

7.3 Daniel Antonín Voříkovský z Kundratic, 16. září 1686 Praha  +? Wien, neženat,

7.4 Anna Viktoria Josefa Voříkovská z Kundratic,  16. července 1688 Praha  +26. dubna 1762 Praha,

7.5 Marie Magdalena Antonie Voříkovská z Kundratic, 13. června 1690 Praha  +18. března 1746 Jičíněves, oo Jan František Glatz z Althausu, podkoní hrabat Schliků,

8. Marie Anna Voříkovská z Kundratic, 3. září 1655 Praha  +?, oo 10. 1. 1685, Pavel Antonín Kratochvíle, +20. listopadu 1719 Praha, staroměstský měšťan a kancléř,

9. Sidonie Voříkovská z Kundratic, 13. listopadu 1656 Praha  +prosinec 1689 Praha, I.oo 14. 4. 1682, František Vojtěch Macht z Löwenmachtu, staroměstský měšťan a syndikus, II.oo Karel František Felix, +1750,

10. Bohuslav Jan Voříkovský z Kundratic, 1658  +20. dubna 1723 Praha, bakalář filozofie, staroměstský radní a v letech 1699 (potvrzen 12. ledna 1700)-1723 staroměstský primas a od roku 1714 císařský rada, major městských setnin, patřil mu dům č.p. 219/5 v Liliové ulici a dům s vinárnou dnes zv. U Bindrů, I.oo 5. 7. 1685 Praha, Anna Kateřina Myslíková z Willemsteina, +1704, II.oo 4. 5. 1705 Praha, Saloména Marie Magdaléna Šudová ze Semanína, +14. prosince 1737 Praha,

I.oo

10.1 Karel Valentin Voříkovský z Kundratic, 14. února 1689 Praha  +9. července 1749 Praha, staroměstský měšťan a expeditor české komory, neženat,

10.2 Veronika Alžběta Voříkovská z Kundratic, 26. dubna 193 Praha  +8. října 1752 Praha, oo 6. 8. 1715, František Antonín Benedikt rytíř Kuntz z Freyenthurnu, +1749, doktor práv a rada appelačního soudu,

10.3 Vavřinec František Voříkovský z Kundratic, 11. srpna 1695 Praha  +29. února 1748 Praha, staroměstský měšťan a sekretář appelačního soudu, neženat,

II.oo

10.4 Tomáš Felix Voříkovský z Kundratic, 8. března 1699 Praha  +22. dubna 1740, staroměstský měšťan a radní, I.oo 17. 10. 1728 Praha, Dorota Čečelická z Rosenwaldu, 1698  +4. listopadu 1730, bez potomků, II.oo 7. 10. 1733 Praha, Ro-salie Luitgarde Schönfelder von Schönfeldern,

10.4.1 Marie Anna Františka Voříkovská z Kundratic, 21. ledna 1738 Praha  +20. června 1761, neprovdaná,

10.5 Bohuslav Josef Ignác Voříkkovský z Kundratic, 11. května 1706 Praha  +11. prosince 1742 Praha, staroměstský měšťan, oo 25. 5. 1732 Praha, Antonie Karolína Dirix z Bruku a Rottenbergu, 1711  +31. října 1753 Praha,

10.5.1 Salomena Anna Ludovika Antonie Benedikta Voříkovská z Kundratic, 26. června 1733 Praha  +27. února 1802 Praha, oo 16. 10. 1762 Praha, Josef Jiří Hieber, staroměstská měšťan a pokladní písař,¨

10.5.2 Jan František Voříkovský z Kundratic, 2. srpna 1737 Praha  +11. listopadu 1760 na zranění z bitvy u Torgavy jako poručík pěšího pluku polního podmaršálka Tilliera.

10.6 Marie Magdalena Božena Voříkovská z Kundratic, červenec 1710 Praha  +?, I.oo 20. 1. 1729 Praha, Jan Karel Blovský, +18. května 1740 Praha, doktor práv, II.oo 4. 6. 1754 Praha, Cajetan hrabě Fromenti,

11. Anna Zuzana Voříkovská z Kundratic, 29. července 1659  +?, oo 20. 1. 1678 Praha, Bedřich Veverýn Písecký z Kranichfeldu, měšťan a radní Nového Města pražského,

 

Bohuslav Jan Voříkovský z Kundratic, staroměstský primas

 

Václav Bohuslav Voříkovský z Kundratic.

I když se po celé 17. století zdálo, že existence rodu Voříkovských je dostatečně zajištěna rodinami tří synů Daniela Voříkovského, opak byl pravdou. V průběhu 18. století se ukázalo, že jediný, kdo byl schopen zajistit biologickou existenci rodiny byl nejstarší z bratří Václav Bohuslav.

Narodil se 6. února 1639 a díky dostatečným hmotným prostředkům svého otce měl možnost studovat. Stal se magistrem filozofie, doktorem obojího práva a zemským advokátem. Od roku 1685 byl radou appelačního soudu a liechtensteinským knížecím radou. Oženil se celkem dvakrát, z prvního manželství měl tři syny a z dru-hého jednoho. Zemřel v Praze roku 1691.

 

Rodokmen 5.

Václav Bohuslav Voříkovský z Kundratic, 6. února 1639  +1691 Praha, I.oo 5. 2. 1668 Praha, Marie Magdalena Polyxena Wenzeliová z Bochova, II.oo 21. 9. 1684 Praha, Monika Kateřina Zuzana Merunová z Mehrenfelsu, +leden 1721, 

I.oo

1. Václav František Felix Vratislav Voříkovský z Kundratic, 13. července 1672 Praha  +9. září 1711 Bruck a. d. Leitha, regent hrabat Nostitzů, neženat,

2. Daniel Ignác Renatus Voříkovský z Kundratic, 9. srpna 1673 Praha  +30. června 1751 Praha, staroměstský měšťan a ingrossator (hypotéční účetní) úřadu zem-ských desk, oo Kateřina Alžběta Tereza Pachová z Paumberka

2.1 Petr Václav Voříkovský z Kundratic, 30. prosince 1701 Praha  +25. února 1721 Praha, magistr filozofie

2.2 Alžběta Kateřina Voříkovská z Kunddratic, 24. prosince 1703 Praha  +13. března 1737 Praha, neprovdána,

2.3 Josefa Anna Amabilia Voříkovská z Kundratic, 4. října 1705 Praha +5. srpna 1747 Praha, oo 24. 9. 1731 Praha, Jan Václav Christen, 1710  +26. října 1757 Praha, měšťan Nového Města pražského,

3. Jan Baltazar Vratislav Voříkovský z Kundratic, 8. září 1674 Praha  +10. března 1730 Čelákovice, císařský dvorní lovčí (nechal v Čelákovicích zhotovit sochu sv. Ja-na Nepomuckého), oo 6. 10. 1718 Čelákovice, Marie Veronika Möller

3.1 Anna Helena Voříkovská z Kundratic, 21. května 1722  +?

3.2 Johanna Marie Antonie Voříkovská z Kundratic, 2. srpna 1724  +?, oo 16. 1. 1742 Čelákovice, František Kalkus,

3.3 Marie Ludmila Veronika Voříkovská z Kundratic, 10. září 1729  +?, oo 10. 8. 1746 Čelákovice, Jan Jarošík,

II.oo

4. Karel Nikanor Voříkovský z Kundratic, rodokmen 6.

 

Karel Nikanor Voříkovský z Kundratic.

Karel Nikanor se narodil z otcova druhého manželství a byl jediný z bratří, jehož potomci rodinu dokázali přenést až do dnešní doby. Karel Nikanor získal roku 1713 doktorát práv a stal se advokátem v Praze, později od roku 1720 byl sekretářem a radou královské české dvorské kanceláře ve Vídni.

Za své zásluhy o císařský arcidům byl 27. května 1730 povýšen do starožitného stavu rytířského Království českého. Díky svým dvěma manželstvím se stal pra-otcem všech příslušníků rodu, kteří žili v 19. a 20. století.

 

Rodokmen 6.

Karel Nikanor Voříkovský z Kundratic, 11. ledna 1688 Praha  +9. února 1750 Wien, I.oo 26. 7. 1712 Praha, Anna Rosina Barbora Malanotte von Caldes, 21. září 1690 Praha  +18. ledna 1731 Wien, II.oo 3. 11. 1731 Praha, Anna Scholastika Klára Dvořáková z Booru, 21. ledna 1699 Praha +7. června 1776 Praha

I.oo

1. Bernard Karel Leonard Leopold Voříkovský z Kundratic, 7. listopadu 1713 Zbraslavice  +27. května 1750 Breslowitz, magistr filozofie, kanovník v Brně a papežský protonotář, konvertoval k evangelické církvi a oženil se s Friederikou Eleonorou Brudermann von Brudermanns auf Waldau u. Breslowitz (1. října 1706 Bernstadt  +26. července 1797 Bernstadt, dnes Bierutów ve Slezsku), bez potomků

2. Jan Karel Nikanor Sava Voříkovský z Kundratic, 10. prosince 1715 Praha  +?, hejtman pandurů barona Trencka a později sloužil u hraničářského pěšího pluku, oo Alžběta Du Hamel de Querlond

2.1 Ladislav František Jan Arnošt Voříkovský z Kundratic, 13. ledna 1754 Tokay  +1806 Munkacs, poručík pluku č. 1

3. Antonín Klemens Kari Augustin Voříkovský z Kundratic, rodokmen 7 - starší linie, 

4. Jan František Jiří Šebestián Otomar Voříkovský z Kundratic, rodokmen 8 - mladší linie,

5. Ignác Karel Voříkovský z Kundratic, 1720  +27. dubna 1784 Košice, rytmistr husarského pluku Emmericha hr. Esterházy, oo Sophie N.,

5.1 Anna Voříkovská z Kundratic,

5.2 Karolína Voříkovská z Kundratic,

5.3 Antonie Voříkovská z Kundratic,

6. Marie Anna Voříkovská z Kundratic, 30. května 1724 Praha  +12. ledna 1759 Praha, oo 11. 1. 1742 Praha, Franz Berette de Silliers, +18. června 1748 Raab, císařský důstojník,

7. Marie Barbora Anna Božena Voříkovská z Kundratic, 22. prosince 1729 Praha  +?, 

8. Helena Voříkovská z Kundratic, 1731  +9. listopadu 1791 Praha,

II.oo

9. Anna Markéta Bedřiška Karolína Voříkovská z Kundratic, 19. července 1751 Wien  +?,

10. Alžběta Voříkovská z Kundratic,

 

Starší linie.

Jak jsem se již zmínil starší rodovou linii založil Antonín Klemens Kari Augustýn Voříkovský, magistr filozofie, pozdější okresní hejtman v Kouřimi, královský hejtman malostranský a hradčanský a královský rada. Byl celkem třikrát ženat a ze svých manželství zanechal celkem šest dětí, které ke konci 19. století žili nejen v Čechách, ale i v Tyrolích.

 

Rodokmen 7.

Antonín Klemens Kari Augustin Voříkovský z Kundratic, 29. srpna 1718 Praha  +11. května 1783 Praha, I.oo 17. 1. 1751 Praha, Anna Marie Barbara Hilleprand von Prandau, 3O. prosince 1724 Praha  +12. ledna 1759 Praha, II.oo 11. 6. 1759 Praha, Ludmila Marie Magdalena Terezie Kuntz von Freyenthurn, 14. července 1723 Praha  +9. ledna 1766 Praha, vdova po Václavu Františkovi Floriánovi Granitzerovi von Gränzenstein, III.oo 18. 10. 1770 Praha, Marie Juliana von Remscheid und Stachelhausen, 1725  +14. října 1806 Praha, vdova po Michaeli Le Mesre von Kleingrünberg,

I.oo

1. Adam Jiří Engelbert Antonín Voříkovský z Kundratic, 7. listopadu 1752 Praha +28. května 1831 Praha, doktor filozofie a soudce apelačního soudu, stal se majitelem statku Chanovice v bývalém Prácheňském kraji, 6. srpna 1792 na základě císařského majestátu získal dědičný úřad nejvyššího korouhevníka českého rytířského stavu, později se vrátil zpět do státní služby, byl jmenován děkanem filozofické fakulty pražské univerzity a zemřel jako ředitel univerzitní kanceláře, oo 5. 9. 1779 Kutná Hora, Anna Patzalt von Adelschwung, 26. dubna 1765 Kutná Hora  +27. května 1812 Praha,

1.1 Adam Jan Václav Ignác Voříkovský z Kundratic, 1. února 1793 Praha  +9. října 1863 Praha, nejvyšší korouhevník českého rytířského stavu, okresní hejtman v Kostelci nad Černými lesy, čestný občan Kostelce n. Č. lesy a Vimperka, oo 23. 4. 1823 Praha, Anna Františka Theumer, 14. února 1797 Schmiedeberg (dnes Kovářská na Chomutovsku)  +9. října 1855 Praha,

1.1.1 Vilém Vincenc Kajetán Voříkovský z Kundratic, 16. února 1824 Praha  +1911, nejvyšší korouhevník českého rytířského stavu, dvorní rada, čestný občan Mostu a čestný hejtman městských ostrostřelců v Českých Budějovicích, oo 21. 6. 1850-1, Jíčín, Aloisie Monika Kroužilková, 13. března 1825 Kamenice  +7. února 1875 Praha,

1.1.1.1 Vilém Jan Adam Voříkovský z Kundratic, 24. května 1852 Vrchlabí  +?, nejvyšší korouhevník českého rytířského stavu, oo 8. 1. 1883 Litovel, Anna Marie Tereza Vrtalová, 28. června 1863 Litovel  +?,

1.1.1.1.1 Vilém Bohuslav Adam Václav Voříkovský z Kundratic, 10. července 1885 Litovel  +?

1.1.1.1.2 Anna Marie Aloisie Ludmila Voříkovská z Kundratic, 22. října 1886 Litovel  +?

1.1.1.1.3 Aloisie Marie Ludmila Barbora Voříkovská z Kundratic, 4. února 1888 Zábřeh  +?

1.1.1.1.4 Alfréd Vojtěch Adam Daniel Voříkovský z Kundratic, 13. srpna 1889 Zábřeh  +28. října 1890 Zábřeh,

1.1.1.1.5 Marie Božena Emilie Ludmila Voříkovská z Kundratic, 24. listopadu 1893 Zábřeh  +?

1.1.1.2 Alfred Bedřich Augustýn Voříkovský z Kundratic, 26. dubna 1854 Vrchlabí  +9. května 1857 Praha,

1.1.1.3 František Karel Voříkovský z Kundratic, 23. září 1855 Praha  +26. května 1858 Praha,

1.1.1.4 Karel Josef Voříkovský z Kundratic, 29. listopadu 1858 Praha  +?, císařsko-královský vrchní lesní komisař v Brixenu v Tyrolsku, oo 10. 5. 1886 Salzburg, Katharina Therese Schweinbach, 28. listopadu 1860 Salzburg  +?

1.1.1.4.1 Vilém František Karel Voříkovský z Kundratic, 16. února 1887 Villach  +?

1.1.1.4.2 František Hermann Karel Adam Voříkovský z Kundratic, 2. dubna 1888 Lienz  +?

1.1.1.4.3 Karel Hubert Alois Adam Voříkovský z Kundratic, 2. prosince 1889 Lienz  +?

1.1.1.4.4 Hermann Kurt Karel Adam Voříkovský z Kundratic, 19. července 1891 Lienz  +?

1.1.1.4.5 Gottfried Robert Karel Adam Voříkovský z Kundratic, 29. dubna 1893 Lienz  +5. února 1896 Brixen,

1.1.1.4.6 Elfriede Marie Kateřina Aloisie Voříkovská z Kundratic, 26. listopadu 1896 Brixen  +?

1.1.1.4.7 Marie Aloisie Kateřina Voříkovská z Kundratic, 10. února 1900 Brixen  +?

1.1.1.5 Aloisie Agnes Emilie Voříkovská z Kundratic, 10. července 1861 Praha  +?, oo 15. 10. 1883 České Budějovice, Friedrich Laufberger, 20. června 1852 Turnov  +?, doktor práv, zemský advokát v Mladé Boleslavi,

1.1.1.6 Emilie Viktorina Johanna Voříkovská z Kundratic, 13. května 1864 Most  +?,

1.1.2 Karel Adam Josef Voříkovský z Kundratic, 18. dubna 1828 Praha  +28. února 1894 Szeged, c. a k. plukovník, od roku 1881 velitel pěšího pluku č. 46, oo 16. 4. 1893 Wien, Emma Kotányi, 28. května 1848 Szeged  +?, bez potomků,

1.1.3 Alfred Josef Emil Jan Adam Voříkovský z Kundratic, 19. května 1833 Písek  +8. října 1890 Praha, rada českého zemského výboru, oo 19. 5. 1863 Jilemnice, Viktorie Benešová, 15. srpna 1844 Jilemnice  +8. dubna 1896 Praha,

1.1.3.1 Alfred Václav Viktor Voříkovský z Kundratic, 20. února 1864 Praha  +15. března 1864 Praha,

1.1.3.2 Marie Emilie Viktorie Voříkovská z Kundratic, 18. května 1865  +?,

1.1.3.3 Viktorie Voříkovská z Kundratic, 4. července 1867  +?, oo 21. 9. 1891 Praha, Hermann Pukonný, říjen 1867 Praha  +?,

1.1.4 Emilie Františka Marie Terezie Voříkovská z Kundratic, 15. března 1833 Písek  +?, oo 17. 9. 1861, Emanuel Čermák, 25. listopadu 1833 Praha  +?, stavitel

1.2 Vilém Josef Václav Voříkovský z Kundratic, 5. července 1796  +11. ledna 1819 Miláno, poručík husarského pluku č. 5,

2. Lucie Alžběta Pavla barbora Voříkovská z Kundratic, 25. ledna 1754 Praha  +16. prosince 1817 Praha, oo 23. 11. 1784 Praha, Josef Jáchym Macák z Ottenburgu, guberniální registrátor v Praze, bez potomků,

3. Antonie Anna Františka Barbora Voříkovská z Kundratic, 8. března 1755 Praha  +14. dubna 1808, členka řádu sv. Voršily pod jménem M. Josefa,

4. Marie Tereza Alžběta Barbora Voříkovská z Kundratic, 12. září 1756 Praha  +23. června 1836 Praha, členka ústavu šlechtičen v Hallu v Tyrolsku,

II.oo

5. Anna Barbora Vojtěška Františka Ludmila Voříkovská z Kundratic, 23. dubna 1762 Praha  +únor 1786 Praha, oo 25. 1. 1784 Praha, Anton von Klein, hejtman pěšího pluku č. 47,

III.oo

6. Jan Klemens Epifan Servác Antonín Voříkovský z Kundratic, 13. května 1772 Praha  +12. října 1816 Mantova, zásobovací důstojník, oo 14. 2. 1797 Praha, Franziska Pögel von Briel, 1774  +25. října 1828 Praha,

6.1 Antonie Voříkovská z Kundratic, 1797  +1. července 1848 Praha, oo 10. 5. 1837 Praha, Franz Engel, doktor práv a zemská advokát v Praze,

6.2 Marie Františka Voříkovská z Kundratic, 1799  +18. dubna 1844 Praha, neprovdaná,

 

Mladší linie.

 

Zakladatelem mladší rodové linie byl Jan František Jiří Šebestián Otomar Voříkovský z Kundratic. Byl krajským hejtmanem v Lokti a později adjunktem úřadu purkrabího v Chebu, kde také zemřel roku 1801.

 

Rodokmen 8.

 

Jan František Jiří Šebestián Otomar Voříkovský z Kundratic, 16. listopadu 1719 Praha  +21. listopadu 1801 Cheb, I.oo 174? Cheb, Marie Anna Junker von Ober-Kunreuth, 25. dubna 1718 Cheb  +15. června 1766 Cheb, II.oo 5. 10. 1766 Cheb, Marie Anna Stark, +11. července 1806 Cheb,

I.oo

1. Marie Josefa Voříkovská z Kundratic, 3. února 1749 Schönfeld (dnes Krásno na Sokolovsku)  +?, oo N. Hanisch,

2. Anna Borbora Rosina Voříkovská z Kundratic, 25. dubna 1750 Schönfeld (dnes Krásno na Sokolovsku) +?

II.oo

3. František Alois Jan Voříkovský z Kundratic, 4. února 1768 Cheb  +29. září 1809 Hradec Králové, okresní komisař v Hradci Králové, oo 22. 10. 1792 Praha, Franziska May, 15. října 1768 Rumburk  +21. srpna 1825 Praha,

3.1 Františka Voříkovská z Kundratic, 8. září 1793  +28. srpna 1866 Zbiroh, neprovdána,

3.2 Josefa Terezie Voříkovská z Kundratic, 7. prosince 1795  +30. srpna 1884 Plzeň, oo 7. 2. 1826 Praha, František Motlík, 17. září 1789 Praha  +7. května 1826 Praha, ingrossator státní účtárny,

4. Jiří Felix Ignác Voříkovský z Kundratic,  14. července 1769 Cheb  +20. září 1829 Praha, pražský magistrátní rada, oo 31. 7. 1796 Praha, Antonie Chaloupková, 11. července 1774 Praha  +25. října 1836 Praha,

4.1 Jiří Felix Jan Voříkovský z Kundratic, 25. listopadu 1797 Praha  +4. listopadu 1840, rada české komory,

4.2 Antonín Jindřich Voříkovský z Kundratic, 11. ledna 1801 Praha  +22. ledna 1885 Plzeň, sekretář okresního soudu, oo Josefa Filkuková, 3. září 1812 Praha  +26. října 1892 Plzeň,

4.2.1 Antonín Jan Voříkovský z Kundratic, 27. dubna 1835 Lomnice  +?, adjunkt finančního úřadu, oo 2. 6. 1868 Rastenberg, Aloisie Beschl, 

4.2.2 Felix Josef Alois Voříkovský z Kundratic, 4. září 1837 Radnice  +20. září 1906 Plzeň, báňský úředník, zemřel jako žebrák závislý na alkoholu,

4.3 Eduard Josef Václav Voříkovský z Kundratic, 15. ledna 1803 Praha  +26. března 1876, úředník České spořitelny,

4.4 Josefína Antonie Voříkovská z Kundratic, 22. září 1804 Praha  +15. března 1879 Praha

4.5 Vilemína Voříkovská z Kundratic, 12. října 1807 Praha +4. listopadu 1886 Praha, oo Franz Zunterer, 1802  +20. listopadu 1881 Praha,

4.6 Jan Adolf Voříkovský z Kundratic, 27. listopadu 1811 Praha  +18. dubna 1836 Praha, kancelářský praktikant u gubernia v Praze,

4.7 Gustav Karel Adam Voříkovský z Kundratic, 14. března 1816 Praha  +2. dubna 1887 Praha, úředník Buštěhradské dráhy, oo 18. 7. 1842 Praha, Johanna Viktoria Anselm, 18. července 1823 Praha  +1. července 1868 Praha,

4.7.1 Viktorie Amalie Voříkovská z Kundratic, 2. června 1843 Praha  +?,

4.7.2 Johanna Voříkovská z Kundratic, 17. listopadu 1846 Praha  +?,

4.7.3 Karolína Voříkovská z Kundratic, 28. listopadu 1857 Praha  +?,

4.8 Marie Amalie Voříkovská z Kundratic, 16. července 1820 Praha  +17. června 1841 Klatovy,

5. Marie Rosina Thekla Voříkovská z Kundratic, 11. září 1771 Cheb  +?,

6. Marie Antonie Terezie Voříkovská z Kundratic,  15. června 1773 Cheb  +?,

7. Marie Alžběta Voříkovská z Kundratic, 27. února 1775 Cheb  +?

 

Autor: heraldikaerby

štítky: Voříkovský-z-Kundratic, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

Sponzorují ručně šité boty z velmi kvalitního materiálu, které se v současné době staly novým světovým trendem.